Amal Bunda

Yayasan Amal Bunda : Membentuk Akhlaq Generasi Z

Bagikan :

Membentuk Akhlaq Generasi Z

Rumah Belajar Al-Qur’an merupakan salah satu program rutin dari Yayasan Amal Bunda yang dijalankan setiap hari senin sampai jumat pukul 16.00-17.00 WIB. Adanya program Rumah Belajar Al-Qur’an ini bertujuan untuk menjadikan anak-anak jaman sekarang menjadi anak yang sholeh dan sholehah.

Seiring bertambahnya jaman semakin maju pula teknologi yang ada. Hampir semua anak-anak sekarang mempunyai Handphone sendiri. Sudah jarang sekali melihat anak anak bermain engklek, kelereng, petak umpet, karena anak anak sekarang bermainnya mobile lagend, roblox, free fire, dll. Jika hal ini tidak diimbangi dengan pembentukan akhlak yang baik dengan cara mengaji anak-anak akan mempunyai perilaku yang kurang terpuji. Seperti sering marah, suka bertengkar sesama teman, tidak sopan kepada orang tua dan masih banyak lagi.

Fenomena yang banyak terjadi pada zaman sekarang, yaitu problematika rendahnya pendidikan akhlak yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan akan pentingnya pendidikan akhlak itu sendiri. Sehingga mengakibatkan banyak generasi muda yang memiliki akhlak kurang baik terutama akhlaknya terhadap kedua orang tua.

Permasalahan dalam pembahasan ini bertitik tolak dari persoalan yang berkenaan dengan pendidikan keluarga, lantaran hal tersebut berkaitan erat dengan permasalahan dasar kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Esensi yang terkandung di dalam QS. An-Nissa: 36, QS. Al-Israa: 23-24, QS. Al-Ankabuut: 8 dan QS. Al-Ahqaaf: 15, di antaranya:

(1) Seorang anak harus bersikap dan berperilaku baik terhadap kedua orang tua dalam ucapan maupun perbuatan.

(2) Setiap anak perlu memiliki pengetahuan tentang akhlak anak terhadap orang tua.

(3) Pentingnya pendidikan akhlak anak terhadap orang tua terkait tanggung jawab, etika dan sopan santun. Akhlak anak terhadap orang tua yang terdapat dalam Al-Qur’an, menjelaskan bahwa seorang anak hendaknya:

– Berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dalam keadaan bagaimanapun dan tidak boleh sekali-kali membalas dan mengimbangi ketidakbaikan orang tua kepadanya.

– Memuliakan ibu-bapaknya tanpa mengharapkan apapun sebagai balasannya.

– Menjalankan kewajiban seorang anak terkait akhlak anak terhadap orang tua dalam mendoakan kedua orang tua semasa hidupnya atau setelah mereka tiada.

– Menjauhi larangan Allah SWT yang berkenaan dengan durhaka terhadap orang tua.

– Menunaikan hak orang tua dan kewajiban terhadap mereka selagi tidak dalam rangka mempersekutukan Allah SWT.

Maka dari itu sebisa mungkin yayasan amal bunda ikut aktif berpastisipasi dalam pembentukan akhlak baik dengan mendirikan Rumah Belajar Al-Qur’an. Semoga dengan hal tersebut semakin banyak anak anak generasi z yang mempunyai akhlak yang baik

Leave a Comment